opal wloclawekLekkie ściany osłonowe

Opis systemu

System lekkiej obudowy oparty jest na stalowych kasetach wzdłużnych, blachach stalowych trapezowych oraz falistych, wełnie mineralnej, łącznikach samowiercących oraz taśmach uszczelniających. W przypadku lekkiej ściany osłonowej w żadnym miejscu nie występuje mocowanie łącznikami na całej grubości ściany, dzięki czemu zminimalizowano powstawanie mostków termicznych.

Przeznaczenie

Lekka ściana osłonowa ma zastosowanie jako obudowa zewnętrzna obiektów:

 • przemysłowych
 • produkcyjnych
 • magazynów
 • warsztatów
 • garaży
 • użyteczności publicznej
 • pawilonów i obiektów handlowych
 • usługowych
 • biurowych i socjalnych
 • budynków administracyjnych
 • sportowych
 • wystawienniczych

System ten jest zalecany szczególnie dla obiektów o wysokich wymaganiach odporności ogniowej (szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa), izolacyjności termicznej oraz izolacyjności akustycznej.

Korzyści

 • Dzięki wysokim parametrom nośności i sztywności możliwe jest zastosowanie rozstawu elementów nośnych konstrukcji do 7,5m. Mocowanie jest wykonywane bezpośrednio do słupów konstrukcji. W ten sposób można uzyskać oszczędność w materiale elementów drugorzędowej konstrukcji obudowy.
 • Szeroka gama kolorystyczna oraz zróżnicowany kształt blach elewacyjnych umożliwia realizację szeregu ciekawych rozwiązań.
 • Konstrukcja tego typu lekkiej ściany osłonowej pozwala na stosunkowo szybki i prosty montaż, niezależny od panujących warunków pogodowych, co dodatkowo doskonale polepsza wydajność pracy oraz skraca do minimum czas całego montażu.
 • Mała waga elementów składowych pozwala na zrezygnowanie z ciężkiego sprzętu na budowie.
 • Minimalne straty przy demontażu elementów dają możliwość ponownego montażu tych samych elementów.

Parametry techniczne

Bezpieczeństwo pożarowe

Ściany osłonowe na podstawie badań ciepła spalania i niepalności ma klasyfikację jako element niepalny, a wg PN 90/B 02867 wyroby niepalne nie rozprzestrzeniają ognia.

Izolacyjność akustyczna

Badania zostały przeprowadzone dla obu wariantów położenia blach elewacyjnych (układ pionowy oraz poziomy) oraz dla kaset pełnych i perforowanych. Uzyskano następujące wyniki: izolacyjność akustyczna na poziomie Rw=44dB i właściwości pochłaniające a=0,80.

Izolacyjność termiczna

Lekkie ściany osłonowe charakteryzują się izolacyjnością cieplną (Uc=0,31 W/m2K). Dzięki temu mogą być stosowane w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej o temperaturze obliczeniowej w pomieszczeniach większej od 16°C jako przegroda zewnętrzna pełna lub z otworami.

Nośność i sztywność

Opracowane tabele nośności i sztywności lekkiej ściany osłonowej obejmują zarówno układ jednoprzęsłowy jak i wieloprzęsłowy o rozpiętości przęsła do 7,5m. Zostały one dokładnie zweryfikowane na drodze badawczej. Podane w nich dopuszczalne obciążenia ze względu na nośność, ugięcia i miejscową stateczność na podporach mają dodatkowy zapas bezpieczeństwa, bowiem wobec różnorodności możliwych odmian, nie uwzględniono wpływu blach elewacyjnych.
Przy obliczeniowym ustalaniu tablic nośności i sztywności uwzględniono wpływ korzystynych usztywnień w szerokiej ścianie kasety oraz uwzględniono ich pracę w tanie nadkrytycznym.

Odporność korozyjna

Ściany mogą być montowane w środowiskach o kategoriach korozyjności C1, C2, C3. W przypadku powłok SP12, Z275, AZ150 po stronie licowej oraz wariantu lekkiej ściany osłonowej opartej na kasetach perforowanych, zakres stosowania jest ogranicznony do kategorii C1 i C2. Kategorie korozyjności środowisk zostały ustalone wg normy PN-EN ISO 12944-2.

Odporność na uderzenia

Ściana osłonowa, wg Instrukcji ITB nr 336/1995 *Wymagania odporności na uderzenia nieprzezroczystych przegród pionowych* zaklasyfikowana jest do klasy E2, tzn. że może być stosowana w ciągach komunikacyjnych oraz w obiektach stroną zewnętrzną dla przechodniów, a dla użytkowników bez ograniczeń. Według Wytycznych Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003 system ten może być stosowany do pomieszczeń mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej i magazynowych IV kategorii użytkowania.

Szczelność

Szczelność ściany sprawdzono przed i po badaniach na obciążenie wiatrem. Lekka ściana osłonowa posiada całkowitą wodoszczelność do zaaplikowanej różnicy ciśnień 600 Pa.
Wyznaczony metodą doświadczalną średni współczynnik infiltracji powietrza wynosi około 0,29m2/hmdaPa2/3.

Prawo do kopiowania © ARMAG SP. Z O.O., 1999-201. | projekt i realizacja: kizmo.pl